องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก บริเวรอาคารเรียน หอพัก ห้องน้ำ อาคารเอนกประสงค์ต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

6/27/20231 min read