ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

(นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล)
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 085-7166766
อีเมล : Suthee_tee@hotmail.com